telefony adresy - Dane teleadresowe - Komenda Miejska Policji w Siedlcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane teleadresowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komenda Miejska Policji

w Siedlcach
ul. Starowiejska 66 A
08-110 Siedlce

email: kmpsiedlce@ra.policja.gov.pl

bip.kmpsiedlce@ra.policja.gov.pl

Oficer Dyżurny    tel.  47 707 23 60

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji - 47 707 26 20

Sekretariat I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji (pion prewencji) - 47 707 2633

Sekretariat Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji (pion kryminalny) - 47 707 2635


KOMISARIATY POLICJI

Komisariat Policji w Mokobodach

08-124 Mokobody, ul. Ks. Brzóski 1; tel. 47 707-28-30

Komendant Komisariatu Policji w Mokobodach - kom.Grzegorz Świderski

Struktura:

I. Zespół Kryminalny – tel. 47 707-28-31

II. Ogniwo Prewencji – tel. 47-707-28-30

Przydział terytorialny gmin dla poszczególnych dzielnicowych:

  1. Gm. Mokobody - Dzielnicowy asp. szt. Piotr Dmowski tel. 602-551-279
  2. Gm. Kotuń - Dzielnicowy asp. szt. Przemysław Bazak tel. 696 497 227,sierż.szt. Ireneusz Sęk  tel  512 459 437
  3. Gm. Suchożebry - Dzielnicowy asp. szt. Jacek Mędza tel. 603-091-449.

 

- Zespół Ogniwa Prewencji w Kotuniu, 08-130 Kotuń ul. Ogrodowa 10; tel. 47 707-28-20

- Punkt przyjęć interesantów w Suchożebrach, ul. Aleksandry Ogińskiej 11 (budynek Urzędu Gminy) pokój nr 13. Czynny w poniedziałki w godz. 10-12; piątki w godz. 10-12.

 

Komisariat Policji w Mordach


08-140 Mordy ul. Kilińskiego 5; tel. 47 707-27-80.

Komendant Komisariatu Policji w Mordach – podkom.Daniel Przewłocki (p.o.)

Posterunek Policji w Zbuczynie KP w Mordach

  08-106 Zbuczyn ul. Terespolska 13; tel. 47 707-28-90.

Kierownik Posterunku Policji w Zbuczynie -  mł.asp. Grzegorzowi Tchórzewskiemu

Punkt przyjęć interesantów w Przesmykach; 08-109 Przesmyki ul. Kościuszki 4 tel. 47 707-27-90.

 

Przydział terytorialny gmin dla poszczególnych dzielnicowych;

1.      Gm. Zbuczyn – mł. asp. Stanisław Borkowsktel. 696 497 226

2.     Gm. Zbuczyn – asp. szt. Radosław Ługowski tel. 696497214

3.      Miasto i Gm. Mordy – mł. asp. Karol Sierocki  tel. 696497232

4.      Gm. Przesmyki – asp. szt. Marek Strzałkowski tel. 696497230

5.      Gm. Korczew i Paprotnia – mł. asp.  Tomasz Sacharczuk  tel. 601164283 

 

Punkty przyjęć interesantów w gminie Korczew (budynek Urzędu Gminy) i Paprotnia (budynek Urzędu Gminy )będą czynne w każdą środę tygodnia w godzinach 10.00 – 12.00, punkt przyjęć interesantów w Przesmykach (budynek dawnego PP Przesmyki) będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 10.00

 

Komisariat Policji w Skórcu


08-114 Skórzec ul. Siedlecka 5; tel. 47 707-28-40

Komendant Komisariatu Policji w Skórcu – kom. Mirosław Kowalczyk

Przydział terytorialny gmin dla poszczególnych dzielnicowych;:

  1. Gm. Wiśniew – Dzielnicowy asp. szt. Tomasz Cześnik tel. 696497229     
  2. Gm. Wodynie - Dzielnicowy st.sierż. Tomasz Kiełczykowski  tel. 696497229
  3. Gm. Domanice – Dzielnicowy st. asp. Marcin Krasuski tel. 502081962
  4. Gm. Skórzec - Dzienicowy asp. szt. Krzysztof Paciorek tel. 793015004

Punkty przyjęć interesantów:

- Gm. Domanice każdy wtorek miesiąca w godz. 9.00-11.00 – dzielnicowy st. asp. Marcin Krasuski tel. 502081962 w Urzędzie Gminy Domanice ( sala konferencyjna)

- Gm. Wodynie każda środa miesiąca w godz. 9.00-11.00 – dzielnicowy st.sierż. Tomasz Kiełczykowski  tel. 696497229 w budynku Urzędu Gminy w Wodyniach ul. Siedlecka 43 (pomieszczenia byłego posterunku )

- Gm. Wiśniew każdy czwartek miesiąca w godz. 9.00-11.00- dzielnicowy asp. szt. Tomasz Cześnik tel. 696497229 w budynku Urzędu Gminy w Wiśniewie ul. Siedlecka 13

- Gm. Skórzec- siedziba Komisariatu Policji w Skórcu ul. Siedlecka 5 – od poniedziałku do piątku  w godzinach 08.00-16.00 telefon 47 707-28-40.

   

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM I ZWALCZANIEM PRZESTĘPCZOŚCI

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 125), zwanej dalej „ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

1. Administratorem jest Komendant Miejski Policji w Siedlcach :

- adres: ul.Starowiejska 66, 08-110 Siedlce

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach zapewnia inspektor ochrony danych osobowych KMP w Siedlcach:

Specjalista Marek Kowalczyk

- adres: ul.Starowiejska 66, 08-110 Siedlce

- e-mail: iod.kmpsiedlce@ra.policja.gov.pl

- tel. 47 707 2410

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach.

W Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

- prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,

- dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodogov.pl,

- prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby w sytuacjach przewidzianych prawem.  

 

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE RODO W KMP W SIEDLCACH

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Siedlcach:

- adres: ul.Starowiejska 66 , 08-110 Siedlce

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach  sprawuje inspektor ochrony danych osobowych.

specjalista Marek Kowalczyk

- adres: ul.Starowiejska 66, 08-110 Siedlce

- e-mail: iod.kmpsiedlce@ra.policja.gov.pl

- tel. 47 707 2410

Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach.

W Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa. Informacje o zbiorach danych osobowych, w tym:

- celach przetwarzania,

- podstawach prawnych przetwarzania,

- osobach, których dane są przetwarzane,

- odbiorcach danych,

- okresach przechowywania, zamieszczono zgodnie z właściwością komórek organizacyjnych KMP w Siedlcach.

Odbiorcy danych osobowych.

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione ma podstawie przepisów prawa.

Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:

- prawo dostępu do własnych danych osobowych,

- prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  w sytuacjach przewidzianych prawem,

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

                                                                                                                                         025 6432840.  025 6432840.   

Metryczka

Data publikacji : 15.11.2008
Data modyfikacji : 10.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom.Agnieszka Świerczewska
Osoba udostępniająca informację:
kom. Agnieszka Świerczewska Zespół ds. Komunikacji Społecznej KMP Siedlce
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Radomyska
do góry