E-Nadawca - Kontakt - redakcja BIP - Komenda Miejska Policji w Siedlcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt - redakcja BIP

E-Nadawca

Nazwa programu: Elektroniczny Nadawca

Jednostka/ komórka organizacyjna Policji:

Komenda Miejska Policji w Siedlcach

a)

imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe:

 

 • administratora :

Komendant Miejski Policji w Siedlcach

- adres: ul. Starowiejska 66B,08-110 Siedlce

 

 • inspektora ochrony danych:

Jarosław Choiński

- adres: ul.Starowiejska66, 08-110 Siedlce

  - e-mail: jaroslaw.choinski@ra.policja.gov.pl

 

b)

cele przetwarzania:

 

realizacja zadań ustawowych Policji z operatorem pocztowym Pocztą Polską S.A.

c)

podstawa prawna przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 RODO*:

 

 • art. 6 ust.1 lit. „c” i „e” RODO

 

podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

 

 • ustawa z dnia 6 kwietnia 2019 r. o Policji,
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
 • ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych,
 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,
 • ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 • ustawa z dnia 24 października 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
 • ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe,
 • inne przepisy prawa,
 • umowa nr 204/151/BŁiI/18/RG (ID nr: 393383/L) z dnia 27.09.2018 roku zawarta pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Pocztą Polską S.A.

d)

opis kategorii:

 

 1. osób, których dane dotyczą:

- osoby fizyczne,

 1. danych osobowych:

- imię i nazwisko, adres do korespondencji, dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail), nazwa instytucji, funkcja
lub stanowisko osoby reprezentującej osobę prawną, numer identyfikacji podatkowej.

e)

kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych:

 

Dane osobowe są ujawniane Poczcie Polskiej S.A. prowadzącej działalność pocztową w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) – celem wykonania usługi.

f)

gdy ma to zastosowanie, informację o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwę tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazań, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi, dokumentację odpowiednich zabezpieczeń:

 

Dane osobowe są przekazywane operatorom pocztowym państw trzecich w przypadku przesyłek zagranicznych.

g)

okres przez który dane osobowe będą przechowywane:

 

Dane osobowe przetwarzane w programie Elektroniczny Nadawca usuwane są z programu zgodnie z regulaminami świadczenia usług Poczty Polskiej S.A. po wpływie 410 dni, a w wersji papierowej, zgodnie z przepisami archiwalnymi: zarządzeniem nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie Jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji (Dz. Urz. KGP poz. 21), zarządzeniem nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP nr 16 poz. 95 z późn. zm.).

 

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE.L Nr 119 z 04.05.2016, , str. 1, z późn. zm.[1]).

 

[1]Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r. str. 2.


 

Metryczka

Data publikacji : 17.05.2022
Data modyfikacji : 10.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Siedlcach
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Świerczewska JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Radomyska
do góry