Ustawy - Status prawny - Komenda Miejska Policji w Siedlcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. Poz. 355 z późn. zm.) centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, jest Komendant Główny Policji, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Organem administracji rządowej na obszarze województwa mazowieckiego, właściwych w sprawach, o których mowa w ust. 1, są:

 1. Wojewoda Mazowiecki przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu działającego w jego imieniu albo Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu działający w imieniu w sprawach:

  a) wykonywania czynności operacyjno - rozpoznawczych, dochodzeniowo - śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,

  b) wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią,

 2. Komendant Miejski Policji.

Terytorialny zasięg działania organów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 odpowiada zasadniczemu podziałowi administracyjnemu Państwa.

Komenda Miejska Policji w Siedlcach jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Miejski Policji w Siedlcach realizuje zadania określone w ustawach.

Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach określają:

 1. Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.
 2. Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
 3. Zarządzenie nr 557 z dnia 30 maja 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
 4. Zarządzenie NR 1031 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI  z dnia 14 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
 5. Zarządzenie nr 361 z dnia 26 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
 6. Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach z dnia 10 grudnia 2014 roku.

Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu, po zasięgnięciu opinii starosty.

Komendant Miejski Policji w Siedlcach jest przełożonym policjantów na terenie swojego działania.

W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem właściwym jest komendant powiatowy (miejski) Policji a organami wyższego stopnia są:

 • w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) Policji – komendant wojewódzki Policji,
 • w stosunku do komendanta wojewódzkiego Policji – Komendant Główny Policji.

Koszty związane z funkcjonowaniem Policji są pokrywane z budżetu państwa.

 

Metryczka

Data publikacji : 03.11.2008
Data modyfikacji : 09.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Jerzy Długosz
Osoba udostępniająca informację:
podinsp. Jerzy Długosz
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Świerczewska
do góry